Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

Čebišovljev filtar (engl. Chebyshev filter; njem. Tschebyschew-Filter, Tschebischeff-Filter; rus. фильтр Чебышёва), elektronički sklop koji se ponaša kao niskopropusni, visokopropusni, pojasnopropusni ili pojasnozaporni filtar. Amplitudno-frekvencijska karakteristika niskofrekvencijskoga filtra određena je izrazom:

\[|H_n(\omega)|=\frac 1{\sqrt{1+\varepsilon^2\cdot R_n^2(\omega)}},\]

gdje je Tn(ω) Čebišovljev polinom n-toga stupnja, a ε konstanta kojom je definirana amplituda valovitosti karakteristike filtra u području propuštanja. Svi maksimumi frekvencijske karakteristike u području propuštanja imaju jednak iznos, a jednako tako i minimumi, pa se karakteristika naziva jednoliko valovitom. Nazvan po P. L. Čebišovu, jer mu je i karakteristika opisana Čebišovljevim polinomom. → Butterworthov filtar,Cauerov filtar