Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

zagađivala, plinovita, atmosferska zagađivala (engl. gaseous pollutant; njem. Luftschadstoffe; rus. загрязняющие газы), tvari u plinovitom agregatnom stanju koje zagađuju atmosferu. To su: sumporov dioksid, dušikovi oksidi (NOxx = 1 ili 2), fluor (nastaje elektrolizom glinice), klor i klorovodična kiselina (nastaju izgaranjem ugljena ili spaljivanjem kloriranih ugljikovodika), te u širem smislu, lebdeći pepeo (čađa, čestice silikata). Postoje međunarodne, regionalne i nacionalne norme maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK) plinovitih zagađivala u atmosferi.